Sekcja Śpiewaczo – Muzyczna

Sekcja Śpiewaczo – Muzyczna przy ZG PZKO (dalej SŚM), to ogół prezesów i dyrygentów chórów PZKO oraz zaproszonych przedstawicieli polskich chórów działających w Republice Czeskiej. Członkowie obradują 2 razy w roku wiosną i na jesienią w terminie wg zaproszenia przesłanego przez biuro ZG.

Spis chórów oraz dane kontaktowe są zamieszczone w zakładce Zespoły PZKO – Chóry, czyli  na stronicy https://www.pzko.cz/chory/.

ZG wyznacza ze swojego szeregu opiekuna, który również staje się członkiem SŚM. Z obrad opiekun sporządza pisemną notatkę, którą przedkłada Radzie Kultury oraz prezesowi ZG. Notatka ta będzie udostępniona na stronicy internetowej https://www.pzko.cz/sekcja-spiewaczo-muzyczna/.

SŚM zajmuje się koordynacją działalności chórów Miejscowych Kół PZKO oraz własną.

Działalność ta dotyczy takich obszarów, jak:

  • informacje dotyczące możliwości wystąpienia chórów na imprezach organizowanych przez ZG PZKO np.. Festiwal PZKO, Trojok Śląski, Święto Śląskiej Pieśni, jak również przez MK PZKO, np. Uroczystość rocznicowa napaści przez wojsko czeskie w Stonawie, Maj nad Olzą w Darkowie, Uroczystość rocznicowa tragedii żywocickiej, Uroczystość rocznicowa przy pomniku ofiar września 1939 roku w Karwinie, Darkowska Jesień, Uroczystość rocznicowa przy pomniku ofiar II wojny światowej w Cz. Cieszynie na Konteszyńcu itp.,
  • informacje dotyczące możliwości wystąpienia chórów na imprezach innych organizacji polskich na terenie Republiki Czeskiej np. Klub Polski w Pradze, Polonus w Bernie,
  • informacje dotyczące możliwości wystąpienia chórów na imprezach organizacji czeskich na terenie Republiki Czeskiej,
  • informacje dotyczące możliwości współpracy z bratnimi organizacjami zajmującymi się śpiewactwen chóralnym, przede wszystkim organizacji działających w Polsce. Dotyczy to m.in. Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
  • przekazywanie informacji o planowanych koncertach i koncertach jubileuszowych w terenie na łamach „Kalendarium” na stronicy internetowej ZG PZKO https://www.pzko.cz/o-pzko/,
  • pośrednictwo między chórami a ZG PZKO poprzez osobiste spotkania, uczestnictwo na Konwencie i uczestnictwo na Zjeździe PZKO.

Obowiązkiem prezesów chórów MK PZKO jest:

  • przekazywanie informacji o koncertach w celu wpisania ich do kalendarza imprez,
  • przesłanie sprawozdań z działalności za 1. półrocze w terminie do 31.07. bieżącego roku oraz za rok kalendarzowy w terminie do 31.01. następnego roku. Informacje te będą służyły ZG w celach statystycznych oraz aktualizacji informacji o chórach dostępnych na https://www.pzko.cz/chory/.

Obowiązkiem członka SŚM (lub wysłanego zastępcy) jest jego aktywny udział w zebraniu SŚM.

Kontakt z SŚM odbywa się poprzez biuro ZG PZKO, tel.: +420 558 711 582 lub +420 777 710 628

 

Notatka – Zebranie Sekcji Śpiewaczo-Muzycznej – 18.11.2021

Notatka – Zebranie Sekcji ŚM 8.4.2022

Notatka  – Zebranie Sekcji ŚM 1.12.2022

Notatka – Zebranie Sekcji ŚM 24.2.2023 , lista obecności

Notatka – Zebranie Sekcji ŚM – 9.6.2023

Notatka – Zebranie Sekcji ŚM – 24.11.2023

Trojok Śląski – historia

 

WSPIERAJĄ NAS: